Personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du är låntagare hos oss.

Ettor och nollor

Hantering av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 finns en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PUL).

För att du eller ditt barn ska kunna få ett bibliotekskort hos oss på folkbiblioteken i Mölndal behöver vi hantera dina eller ditt barns personuppgifter i vårt biblioteksdatasystem. De personuppgifter som vi hanterar är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter är att hanteringen är nödvändig för att för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Syftet med hanteringen av dina personuppgifter är att vi ska kunna registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade och för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid, skicka påminnelser och räkningar. Vi använder även dina personuppgifter för att kontakta dig om du har reservationer att hämta. Utöver media kan du bland annat även låna datorer på plats i biblioteken, söka i databaser, låna elcyklar och boka grupprum med ditt biblioteks-kort.

Vi behandlar dina lån med sekretess. När det du har lånat är återlämnat, raderas uppgifterna om dina lån under förutsättning att alla avgifter som hör ihop med lånet är betalda.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är låntagare hos oss och gallrar utifrån kultur- och fritids-nämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan, i regel 3 år efter ditt senaste lån.

Vi delar dina uppgifter bland annat med de leverantörer som levererar biblioteksdatasystem, datorbokningssystem och e-böcker. De är våra personuppgiftsbiträden och vi har skrivit avtal med dem.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
kulturfritid@molndal.se